logo

คุณกำลังมองหาสิ่งใด

ให้เราได้ช่วยคุณ ค้นหาในสิ่งที่ต้องการ

ค้นหา

โปรแกรมคำนวณเงินกู้ คำนวณสินเชื่อบ้านเบื้องต้น

การคำนวณเงินกู้นี้เป็นการประมาณการยอดเงินกู้ได้สูงสุด เพื่อแนะนำโครงการ หรือ บริการสินเชื่อที่เหมาะกับคุณ ซึ่งขึ้นอยู่กับรายได้และระยะในการผ่อนของคุณ

ข้อมูลส่วนตัว

บาท
ปี
*สูงสุดไม่ควรเกิน 30 ปี
%

ผลการคำนวณเงินกู้

ยอดผ่อนชำระต่อเดือน
15,717 บาท

เตรียมเอกสาร ก่อนยื่นกู้บ้าน

ให้ทุกขั้นตอนของการกู้เงินซื้อบ้านเป็นเรื่องง่าย ด้วยการเตรียมเอกสารกู้บ้านให้พร้อม เพื่อช่วยร่นระยะเวลาให้สถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อบ้านเร็วมากยิ่งขึ้น เตรียมเอกสารการกู้

เอกสารทั่วไป

1. สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร/ใบแจ้งความแยกกันอยู่
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

1.กรณีประกอบอาชีพประจำ หรือผู้มีรายได้ประจำ
 1.1 หนังสือรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนแบบใช้สวัสดิการของหน่วยงาน
 1.2 สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
 1.3 สมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
2. กรณีเจ้าของธุรกิจ
 2.1 สำเนาทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น
 2.3 รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน
 2.4 สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 2.5 หลักฐานการเสียภาษี เช่น ภ.พ. 30 เป็นต้น
 2.6 รูปถ่ายกิจการ 4-5 ภาพพร้อมแผนที่ตั้งโดยสังเขป
3. กรณีประกอบอาชีพอิสระ
 3.1 รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 3.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์, ทนาย, สถาปนิก เป็นต้น

เอกสารหลักประกัน

1. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิห้องชุด
2. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ
3. แผนที่แสดงทำเลที่ตั้งของที่ดินหลักประกัน

คำอธิบายอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
1.MLR (Minimum Loan Rate) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนดเรียกเก็บลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา
2.MRR (Minimum Retail Rate) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ ที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี
3.MOR (Minimum Overdraft Rate) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ ที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี