logo

คุณกำลังมองหาสิ่งใด

ให้เราได้ช่วยคุณ ค้นหาในสิ่งที่ต้องการ

ค้นหา

สิทธิพิเศษ สำหรับผู้แนะนำ

รับค่าแนะนำง่าย ๆ เพียงชวนเพื่อนมาซื้อ

บ้านเดี่ยว , บ้านแฝด , ทาวน์โฮม และอาคารพาณิชย์ ในเครือคุณาลัยทุกโครงการ

โครงการ ราคา 5 ล้านบาท ขึ้นไป

รับเงินสด 30,000 บาท

โครงการ ราคา 3-4.99 ล้านบาท

รับเงินสด 20,000 บาท

โครงการ ราคา 1-2.99 ล้านบาท

รับเงินสด 10,000 บาท

ข้อมูลผู้แนะนำ

ข้อมูลผู้ได้รับการแนะนำ

กรอกข้อมูลเพื่อนของคุณ ที่ต้องการแนะนำมาซื้อ
บ้านเดี่ยว , บ้านแฝด , ทาวน์โฮม และอาคารพาณิชย์ ในเครือคุณาลัยทุกโครงการ

*การคลิกปุ่มลงทะเบียนถือว่าท่านยินยอมให้เราเก็บข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ และยอมรับ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้าผู้แนะนำ ยินยอมให้บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือ หรือบริษัทในกลุ่มของบริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ ในแบบฟอร์มแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักให้มาซื้อบ้านหรือคอนโดในโครงการของบริษัทนี้ ตลอดทั้ง ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถูกแนะนำที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในแบบฟอร์มนี้ ได้รับความยินยอมจากผู้ถูกแนะนำ ให้บริษัทฯ มีสิทธิเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถูกแนะนำที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในแบบฟอร์มดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการแนะนำสินค้าหรือบริการแก่ข้าพเจ้าและผู้ถูกแนะนำ หรือเพื่อประโยชน์ในการทำการตลาด และการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งข้าพเจ้าได้ศึกษา รวมถึงแจ้งให้ผู้ถูกแนะนำศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของบริษัทซึ่งระบุรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมที่ www.kunalai.co.th/privacy แล้ว * เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ขอขอบคุณสำหรับการแนะนำเพื่อนของท่าน
คุณาลัย ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว
เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ Friends Get Friends
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบค่าแนะนำแก่ผู้แนะนำที่ลงทะเบียนผ่านทาง www.kunalai.co.th และมีเอกสารยืนยันการลงทะเบียนเท่านั้น • สามารถแนะนำลูกค้าได้ไม่จำกัดจำนวน โดยรายชื่อเพื่อนหรือญาติที่ผู้แนะนำได้แนะนำมา ต้องไม่เคยให้ข้อมูลส่วนตัวโดยการเข้าเยี่ยมชมโครงการ หรือ โทรสอบถามรายละเอียด หรือ ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษอื่นๆ กับทางบริษัทฯ มาก่อนการลงทะเบียนแล้ว • ในกรณีที่มีผู้แนะนำมากกว่า 1 ราย ทำการเสนอชื่อ เพื่อนหรือญาติที่สนใจซื้อโครงการซึ่งเป็นบุคคลเดียวกัน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่ จะมอบสิทธิ์การแนะนำให้กับผู้แนะนำอันดับแรกก่อน โดยดูจากวันและเวลาที่ลงทะเบียน • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในโครงการ Friends Get Friends ที่จะเข้าสู่การพิจารณาเพื่อรับค่าแนะนำต้องเป็นข้อมูลจริงและได้มาโดยสุจริต • ค่าแนะนำ ผู้แนะนำจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จากมูลค่า รางวัลหรือเงินสดที่ได้รับ • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-150-6744-6 / www.kunalai.co.th